Latest posts - Page 2

ดีไซน์ล่าสุดของ iPhone อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคกลัวรู

เพราะเหตุใดการรับประทานยา Metformin ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเสื่อม จึงควรงดก่อนและหลังการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

Close