โซนี่ไทยจัดโครงการเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน Someone Needs You “ยาเก่า เราขอ…ร่วมสานต่อลมหายใจ”

โดย Boontharika Boonchaisaen

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด      นำโดย มร. มาซากิ มัทซูมาเอะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน และครอบครัว ได้ร่วมใจในกิจกรรมเพื่อสังคม     “ยาเก่า เราขอ…ร่วมสานต่อลมหายใจ” ร่วมบริจาคยา และเวชภัณฑ์ทั้งที่เหลือใช้ และยังไม่หมดอายุ รวมถึงจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ใหม่ที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และจัดสรรให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่ขาดแคลน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนต่อไป นอกจากนี้ โซนี่ไทยยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ทางโรงพยาบาล ฯ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรม ยาเก่า เราขอ…ร่วมสานต่อลมหายใจ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเล็ก ๆ ที่พนักงานโซนี่ไทยได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน “Someone Needs You” ซึ่งโซนี่ไทยได้สานต่อ และได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมดูแลพัฒนาสังคม พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของชุมชน และสังคม อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานในครอบครัวโซนี่ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน พร้อมร่วมสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป

แหล่งที่มา : บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

Facebook Comments

You may also like