Latest posts

ยาที่ต้องระวังในผู้มีภาวะพร่องเอนไซม์ จี-6-พี-ดี

G6PD feature img

Googleเผยความก้าวล้ำของปัญญาประดิษฐ์ในการใช้ Deep learning เพื่อประเมินผลการรักษาคนไข้ และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ

Google AI_Med
1 2 3 8
Close