Latest posts - Page 4

FDA ยอมรับยา Epidiolex ยาที่ผลิตจากกัญชาอย่างถูกกฎหมายในอเมริกา เพื่อใช้รักษาในผู้ป่วยลมชัก

อาการเหนื่อยหรือเมื่อยล้า เป็นผลข้างเคียงจากยาตัวใดบ้าง

Feature image template_fall
1 2 3 4 5 6 12
Close