Browsing Tag

Human Papilloma Virus

Health MedTech Newsroom

The mask patients หน้ากากคนไข้ ตัวช่วยในการตรวจมะเร็งปากมดลูก

เมื่อพูดถึงมะเร็งที่มาคู่กับผู้หญิง หลายคนมักจะนึกถึงมะเร็งเต้านม แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีมะเร็งอีกหนึ่งชนิด ที่ควรให้ความสำคัญและเฝ้าระวัง นั่นก็คือ มะเร็งปากมดลูกค่ะ จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองของมะเร็งในสตรีไทย รองจากมะเร็งเต้านม โดยมีอุบัติการณ์(age-standardized incidence rate; ASR) ประมาณ 18.1 รายต่อประชากรหญิง 100,000 คนต่อปีโดยพบในอัตราแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค Read More