Browsing Tag

ข้อห้ามใช้

Drug information Experience

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากยา อ่านอย่างไรให้ปลอดภัยในการใช้ยา

“คุณหมอพูดใหม่สิครับ ผมจำไม่ได้” ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ เวลาจ่ายยา …

นั่นแสดงให้เห็นว่า ประเด็นที่ผู้ป่วยเข้าใจ อาจไม่ตรงกันกับที่เภสัชกรต้องการสื่อ และปัญหาที่ตามมาก็คือ ผู้ป่วยกินยาผิด เนื่องจากผู้ป่วยมักจะ “จำ” ที่เภสัชกรพูดหรืออธิบายขณะจ่ายยา มากกว่า “อ่าน” จากฉลากหน้าซองก่อนรับประทานยา

Read More