Latest posts - Page 3

FDA อนุมัติให้ยา Liraglutide(Victoza®) สามารถใช้รักษาเบาหวานชนิดที่2ในเด็กได้แล้ว

ผู้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้

1 2 3 4 5 15
Close