Browsing Category

MedTech

VR03
MedTech

ก้าวใหม่ของการใช้เทคโนโลยี VR กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า .. ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเริ่มจากตอนตื่นเช้า จนถึงเข้านอน ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น และยิ่งเริ่มมีการใช้โปรแกรมสนทนา หรือแอปพลิ […]…